Nhà trường có 02 tổ chuyên môn là tổ KHTN, tổ KHXH và 01 tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức theo điều 16, điều 17 Điều lệ trường học. Hiệu trưởng, nhân viên phụ trách làm công tác thư viện sinh hoạt ở tổ KHXH. Tổ gồm 17 thành viên có tổ trưởng, hiệu trưởng và các giáo viên dạy Văn, Sử, Địa, Công dân, Âm nhạc, nhân viên thư viện.

Mỗi tổ chuyên môn có 01 tổ trưởng, có 01 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở giới thiệu của tổ chuyên môn và giao nhiệm vụ vào đầu năm học

Tổ chuyên môn đã xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng tháng, học kỳ và cả năm học, bám sát kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường; hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục.

Tổ chuyên môn tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn 2 lần/tháng về các chuyên đề về dạy học và bồi dưỡng HS giỏi; chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học; những vấn đề khó, cần giải quyết, sinh hoạt chuyên đề, chủ đề, nghiên cứu bài học; hội giảng (cấp trường), hội thảo các chuyên đề chuyên môn, hội thi GV giỏi cấp trường, cấp huyện. Tham dự và tổ chức nhiều chuyên đề của trường, PGD. Các tổ thực hiện đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo tháng, năm học về công chức viên chức và  chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành. Làm tốt công tác giới thiệu tổ trưởng, tổ phó; đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên trong tổ.