Nhà trường có chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ xã Võng Xuyên. Chi bộ đủ cơ cấu, hoạt động theo đúng Điều lệ Đảng, gồm có 23 đảng viên. Cấp ủy chi bộ được kiện toàn qua đại hội gồm 03 đồng chí: 01bí thư, 01 phó bí thư, 01 ủy viên. Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể, quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn, đúng nguyên tắc tổ chức Đảng; đường lối, chính sách Pháp luật của Nhà nước.

Chi bộ tổ chức đảng viên học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; sinh hoạt các chuyên đề; sơ kết, tổng kết công tác Đảng hàng năm, đánh giá xếp loại chi bộ, đảng viên và đề xuất tuyên dương khen thưởng; Quyết nghị phương hướng thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và lãnh đạo chỉ đạo toàn diện hoạt động của nhà trường. Tổ chức sinh hoạt thường kì đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của tháng trước và quyết nghị phương hướng nhiệm vụ của tháng kế tiếp. Nội dung sinh hoạt bám sát Chỉ thị số 10 CT/TW nay là Hướng dẫn số 09 BTC/TW của Ban tổ chức Trung ương. Tính đến thời điểm đánh giá chi bộ có 4 năm đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (năm 2014, 2015, 2016, 2018); 01 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ (năm 2017) do có đảng viên vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình, sinh con thứ 3.

Trong 05 năm liên tiếp, tính đến thời điểm hiện tại, Chi bộ Đảng nhà trường đã luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong việc lãnh đạo chỉ đạo nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học. Vì vậy, trong 05 năm qua, chi bộ có 01 năm đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 04 năm chi bộ đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh”, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đã được Đảng bộ xã Võng Xuyên khen thưởng

Chi bộ Đảng đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường; Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thực hiện tốt các phong trào thi đua, có nhiều thành tích cao đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục các năm học.